Ako urobiť jednoduchú analýzu firmy za 2 dni – obchodné podmienky

 

 

Úvodné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky špecifikujú kúpnu zmluvu v zmysle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len obchodný zákonník), ktorého predmetom je nákup a predaj internetového vzdelávacieho ebooku “ Ako urobiť jednoduchú analýzu firmy za 2 dni” (ďalej len predmet kúpy), ktorú strany uzavierajú prostredníctvom webových stránok http://www.ako-urobit-analyzu-firmy.sk
 2. Tieto obchodné podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti kupujúcich a predávajúceho, ktorým je fyzická osoba podnikateľ:

Ing. Lenka Krčmárová VEDENIE ÚČTOVNÍCTVA

951 04 Veľký Lapáš, Slovenská republika

Telefón: +421 915 524408

IČO: 46721461

 

V súlade s § 262 odst. 1 obchodného zákonníka sa zmluvný vzťah riadi v otázkach týmito obchodnými podmienkami bližšie neupravenými obchodným zákonníkom aj v prípade, že kupujúcim je fyzická osoba - spotrebiteľ, tým nie je vylúčená právna úprava na ochranu spotrebiteľa, predovšetkým ust. § 51a-65 zákona č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len občiansky zákonník) a zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) (ďalej  len ZOS).

3. Predmet kúpy je produktom duševného vlastníctva, a preto je zakázané akékoľvek jeho šírenie alebo poskytovanie tretím osobám bez súhlasu autora. Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prijíma, že akékoľvek použitie informácií z predmetu kúpy a úspechy či neúspechy z toho plynúce, sú výhradne v rukách kupujúceho a autor za ne nenesie žiadnu zodpovednosť. V predmete kúpy môže kupujúci nájsť informácie o produktoch alebo službách tretích osôb. Tieto informácie sú iba doporučením a vyjadrením názoru k tejto téme.

 

Objednávka

 1. Kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil so všetkými informáciami týkajúcimi sa objednávky, a to na adrese http://www.ako-urobit-analyzu-firmy.sk. Kupujúci objednáva predmet kúpy vyplnením elektronického formulára objednávky prostredníctvom webovej stránky http://www.lenkakrcmarova.sk/objednavky-ebooku-ako-urobit-jednoduchu-analyzu-os-za-2-dni/. Kupujúci je povinný objednávku pred jej odoslaním skontrolovať a prípadne opraviť. Odoslaná objednávka je právne záväzná a kupujúcemu a predávajúcemu vznikajú spoločné práva a povinnosti, t.j. predávajúci sa zaväzuje poskytnúť kupujúcemu predmet kúpy a kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s obchodnými podmienkami pre nákup na webovej stránke http://www.ako-urobit-analyzu-firmy.sk/obchodne-podmienky.pdf, a že s nimi súhlasí. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy, ktorá je uzatvorená vyplnením a odoslaním objednávky.

 

Kúpna cena, daňový doklad

 1. V zhrnutí objednávky a na webovej adrese http://www.lenkakrcmarova.sk/objednavky-ebooku-ako-urobit-jednoduchu-analyzu-os-za-2-dni/ nájdete konečnú cenu ebooku. Predávajúci je neplatca DPH, cena je preto konečná.
 2. Faktúra: Ohľadom platieb uskutočňovaných na základe kúpnej zmluvy vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad - faktúru, ktorá slúži ako doklad o kúpe tovaru.

 

Spôsob a forma úhrady

 1. Spôsob úhrady: Platobné metódy sú napojené na platobnú bránu spoločnosti GOPAY s.r.o., ktorá poskytuje zabezpečenou technológiou prijímanie platobných kariet a online bankových prevodov. Čísla platobných kariet, kreditných kariet a hesla k elektronickému bankovníctvu zadávate pomocou zabezpečeného a dôveryhodného kanála spoločnosti GOPAY s.r.o.
 2. Možnosti úhrady:
  1. Bankovým prevodom na eurový účet fyzickej osoby podnikateľa Lenky Krčmárovej
  2. Online platobnou kartou: VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro.
 3. Forma platby: Platba je možná iba jednorazovo, platba na splátky nie je možná.
 4. Bonusy: Všetky bonusy, na ktoré má kupujúci nárok (zoznam bonusov je na webovej adrese http://www.ako-urobit-analyzu-firmy.sk), budú zaslané spolu s ebookom, po uhradení čiastky.
 5. Za ebook "Ako urobiť jednoduchú analýzu firmy za 2 dni" fyzická osoba podnikateľ Lenka Krčmárová ručí zárukou spokojnosti a garanciou vrátenia peňazí do 30 dní.
 6. Odstúpenie je možné urobiť elektronickou formou na email:  lenkakrcmarova@gmail.com s prehlásením, že od zmluvy kupujúci odstupuje a s priložením kópie faktúry - daňového dokladu. Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene eBooku. Čiastka bude vrátená najneskôr do 30 dní od doručenia emailu s odstúpením od zmluvy. Čiastka bude vrátená späť bankovým prevodom.
 7. Ebook "Ako urobiť jednoduchú analýzu firmy za 2 dni" si kladie za cieľ, aby naozaj pomohol všetkým, ktorí si ho kúpia.

 

Zodpovednosť

 1. Zodpovednosť za obsah webu: Webové stránky môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

 

Ochrana údajov

 1. Prehlásenie predávajúceho: Predávajúci sa zaväzuje úplne rešpektovať dôverný charakter osobných a firemných údajov kupujúceho, ktoré sú zabezpečené proti neautorizovanému prístupu a chránené proti zneužitiu. Údaje, ktoré zadávate v prihláške, sú nevyhnutné pre identifikáciu kupujúceho. Sú použité pri realizácii celého obchodu, vrátane nevyhnutných účtovných operácií, vystavenia daňových dokladov, identifikácie bezhotovostných platieb a pre komunikáciu s kupujúcim.
 2. Detailné osobné údaje i údaje o nákupoch kupujúceho sú ukladané v databáze s prísnym zabezpečením proti zneužitiu a nie sú poskytované tretím stranám.
 3. Celé znenie Ochrany osobných údajov nájdete na tejto adrese: http://www.lenkakrcmarova.sk/ochrana-osobnych-udajov.pdf

 

Záverečné ustanovenie

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 1.8.2015. Informácie sú rozširované prostredníctvom webových stránok http://www.ako-urobit-analyzu-firmy.sk prípadne ďalšími informačnými kanálmi. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Každá nová verzia obchodných podmienok je dostupná na webových stránkach http://www.ako-urobit-analyzu-firmy.sk a je označená dátumom účinnosti. Akékoľvek objednávky sa vždy riadia aktuálnou verziou obchodných podmienok.