Podiely na zisku. HURÁ! Prišiel čas ich výplaty.

Mám pocit, že téma podielov na zisku je pre podnikateľov a účtovníkov stále nejasná. Na školeniach je to jedna z najčastejšie kladených otázok. A pritom to nie je také náročné, ako sa zdá. Napíšem Vám moje skúsenosti na túto tému. Verím, že Vám pomôžu.

Daň z príjmu obchodných spoločností za rok 2014 je už vypočítaná (dúfajme, že aj uhradená ?) a daňové priznanie odovzdané. Spoločníci sa už dozvedeli výšku čistého zisku, ktorý si budú deliť alebo naopak sa zmierili s tým, že zasa im nič nezostalo. ?

Po uhradení daní mnohí už do mája – júna našetrili nejakú finančnú hotovosť, aby si podiely na zisku vyplatiť mohli.

Obrázok BLOG Podiely na zisku

Čo s rozhodnutím o vyplatení podielov na zisku?

Mám klienta, ktorému vyšiel za rok 2013 aj 2014 pekný hospodársky výsledok. Urobil valné zhromaždenie, kde rozhodol, že si zisk po zdanení po povinnom prídele do rezervného fondu pekne-krásne rozdelí so spoločníkom fifty-fifty.

Tak čo s tým?

 

 1. Ako prvé si skontrolujte výšku podielov na zisku so zostatkom účtu v hlavnej knihe. Ak vyplácate zisk za predchádzajúci účtovný rok, skontrolujte zostatok účtu 431-Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.
  Ak idete vyplatiť zisky z minulých období, pozrite sa na účty 428-Nerozdelený zisk minulých rokov. Tento účet (ako aj účet 429-Neuhradená strata minulých rokov) si analyticky rozčleňte podľa rokov, ku ktorým sa zisk (strata) viaže. V budúcnosti, a aj teraz, Vám to pomôže pri výplate podielov na zisku, pretože zákony sa stále menia.

Viac informácií aj o týchto účtoch hlavnej knihy môžete nájsť v mojom eBooku Kľúč k úspechu účtovníka – ekonóma HLAVNÁ KNIHA v 7 bodoch (pre SR aj ČR).

Platné pre podiely na zisku za rok 2013 a neskôr:

 1. Platiteľ dividend, teda právnická osoba na území SR vyplní osobitný výkaz preddavkov poistného do zdravotnej poisťovne (keď vypláca dividendy 3 a viac osobám, tak elektronicky). Termín doručenia tohto výkazu je do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené.

Tento výkaz vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni vyzerá takto:

vyzak-preddavkov-platitel-dividend_2014

Vypočítate si preddavok vo výške 14%, ktorý je splatný tiež do 8. dňa po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom boli dividendy vyplatené. Pre dividendy vyplatené v roku 2015 je strop pre výšku preddavku 49 440 Eur.

Odošlete výkaz do zdravotnej poisťovne, uhradíte jej 14%-ný preddavok a zostatok vyplatíte spoločníkom. Tieto podiely nepodliehajú plateniu dane.
A je to.?


 

Podľa seba viem, že najlepšie pochopím veci na príklade, tak jeden (z praxe) Vám poskytnem:

Spoločnosť s.r.o. vykázala výšku hospodárskeho výsledku (zisku po zdanení) za rok 2014 v hodnote 12.300 Eur. Spoločníci (dvaja) na valnom zhromaždení rozhodli, že po povinnom prídele do rezervného fondu si celý čistý zisk rozdelia.

Zostatok účtu 431 k 31.12.2014                                12.300 Eur

Prídel do rezervného fondu (vo výške 5%)             615 Eur  predkontácia 431/421 (podľa spoločenskej zmluvy)

K rozdeleniu zostalo (12.300-615=) 11.685 Eur.

Podiely na zisku:

 • preddavok zdr. poisťovni              1.635,90 Eur       predkontácia 431/336
 • záväzok voči spoločníkovi 1.        5.024,55 Eur       predkontácia 431/364
 • záväzok voči spoločníkovi 2.        5.024,55 Eur       predkontácia 431/364

Rada:

Na školeniach týkajúcich sa miezd som sa pýtala, či zadávať tieto vyplácané podiely na zisku do mzdového programu. Dostala som nasledovnú odpoveď od dvoch prednášajúcich:

 1. „Keďže sa tieto podiely vyplácajú spoločníkom, ktorí majú v spoločnosti svoj podiel a netýka sa to ich miezd, tak choďte čo najďalej od mzdového programu.“
 2. „Požiadajte tvorcov Vášho mzdového programu o doplnenie typu osoby – spoločník – špeciálne na výplatu podielov na zisku. Tieto podiely nie sú súčasťou mzdového listu spoločníka, hoci môže byť súčasne zamestnancom.“

 

Platné pre podiely na zisku za rok 2011 – 2012:

 1. Znova sa z týchto podielov platí zdravotné poistné – vo výške 10%, a ak ide o osobu so ZP tak 5%.. Ale na dividendy zo zisku sa vzťahuje prechodné ustanovenie, na základe ktorého platiteľ dividend má oznamovaciu povinnosť, najneskôr do konca mája toho roka, ktorý nasleduje po roku, v ktorom boli dividendy vyplatené. Takže ak boli dividendy vzťahujúce sa k roku 2011 a 2012 vyplatené v roku 2014, musíte do 31.5.2015 oznámiť zdravotnej poisťovni výšku dividend, ktorá presiahla minimálny VZ platný v čase vyplatenia.

Platiteľ dividend neplatí z takýchto podielov na zisku žiadne preddavky na zdravotné poistenie. Výpočet poistného z podielov na zisku vykoná zdravotná poisťovňa až v ročnom zúčtovaní ZP.
Tieto podiely nepodliehajú plateniu dane.

Platné pre podiely na zisku za roky 2004 – 2010:

 1. Tieto podiely na zisku nepodliehajú plateniu dane a odvodu poistného na ZP.

 

Tak takto by to mohlo byť pri všetkých podieloch – aj za ostatné roky … ? Žiadna daň, ani poistné. Tak by to bolo najjednoduchšie. Ale čo už …. Veď odvody do zdravotných poisťovní sa platia aj z iných absurdností.

Lenka Krčmárová

Vďaka mojim skúsenostiam vo vedení účtovníctva a jeho analýze pomôžem účtovníkom a majiteľom obchodných spoločností z účtovníctva porozumieť finančnej situácii vo firme bez tlmočníkov. Som autorkou eBooku"Ako jednoducho urobiť analýzu obchodnej spoločnosti za 2 dni">>. Pomocou neho sa aj Vy môžete stať expertom-analytikom firmy za pár hodín. Viac informácií o mne nájdete tu >>

Komentáre